• نمایندگی

  • کارشناسان فروش

آزمون های ولتاژ سیم و کابل
های ولتاژ

آزمون های ولتاژ مطابق با استاندارد ISIRI  ۱۹۲۶-۲ , ISIRI  ۱۹۲۶-۱
هدف از انجام این آزمون (های ولتاژ) : حصول اطمینان از عدم وجود نشتی و تحمل ولتاژ کاری محصول با اعمال ولتاژ چند برابر در مدت زمان کوتاه تر به سیم و کابل مطابق با فرمول اراِئه شده در استاندارد می باشد .
سیم و کابل ها با توجه به سایز هادی و جنس عایق  و ادتیوهای مورد استفاده در فرمول عایق قابلیت تحمل ولتاژ خاصی را دارند که روی چاپ محصول قید می شود.

در صورت استفاده سیم و کابل خارج از رنج  ولتاژ کاری  با عبور جریان بیش از حد مجازاز هادی باعث گرم شدن سیم ودر نهایت آسیب زدن به عایق شده و  می تواند زمینه ساز بروز آتش سوزی ویا نقص در فیوز ویا تاسیسات الکتریکی شود.

همچنین در صورتی که سیم و کابل های مورد استفاده استاندارد نباشد می تواند به دلیل پاس نکردن آزمون های مربوطه دستخوش تغییرات و خطرات مذکور شود .

درنتیجه : تست های ولتاژ اهمیت بسزایی در تولید و انتخاب سیم وکابل مناسب دارد.


مطالب مرتبط